Redaksi

Pimpinan Redaksi
Surya Meitadi (smeitadi@gmail.com)

Editor
Gunawan W (gunwardoyo@gmanews.co)
Slamet Winarto (slametw2@gmanews.co)

Kontributor
Rudi Haryono (rudi@gmanews.co)
Catur Eka Budi (budieka@gmanews.co)
Sucipto Ageng (sageng21@gmanews.co)
Setyo Utomo (utomotyo99@gmanews.co)